ระเบียบกรมประมงที่อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี 

 

   ระเบียบกรมประมงที่อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และ

   ที่แก้ไขเพิ่มเติม 

   มาตรา ๑๑

   มาตรา ๓๒

   มาตรา ๖๒

   มาตรา ๗๕

   มาตรา ๙๓

   มาตรา ๑๐๒(๕)

 
      กลับ <<<                                                                                                                                        >>> ต่อไป