(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ

 

(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ

 

(3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานแผนงาน / โครงการ งานบุคคล

 

(4) ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป

 

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย