(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัย เผยแพร่ความรู้ และให้ความเห็นด้านกฎหมายเกี่ยวกับ

การประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

(2) ปรับปรุง แก้ไข และยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่างๆที่เกี่ยว

ข้องกับกฎหมายของกรมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และกฎหมายของประเทศและระหว่างประเทศ

 

(3) เสนอแนะและดำเนินการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย