(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัย และเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการประมงทั้งในประเทศ และ

ระหว่างประเทศ



(2) ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกฎหมายข้อกำหนด สนธิสัญญา หรือข้อตกลง

ระหว่างประเทศอื่น ที่เกี่ยวข้องกับกรมประมง

 

(3) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ วิเคราะห์ผลดี-ผลเสีย และดำเนินการเข้า

เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ 


 
(4) ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือชาวประมงไทยที่ถูกจับประสบภัย หรือตกทุกข์ได้ยากในต่าง

ประเทศ


 
(5) ติดตามเร่งรัดและเรียกเก็บหนี้สินอันเกิดจากการละเมิดน่านน้ำต่างประเทศ

 

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย