(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญาและคดี

สิ่งแวดล้อม

(2) รวบรวมข้อมูล พยานหลักฐาน และสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา

ตามที่ได้รับมอบหมายหรือรับเรื่องให้ดำเนินคดีซึ่งกรมประมงเป็นโจทก์หรือจำเลยหรือเป็นคู่ความใน

คดีให้ความเห็นในการดำเนินคดีต่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ

(3) เบิกความเป็นพยานในศาล ทำความเห็นในการดำเนินคดีต่อพนักงานอัยการในแต่ละชั้นศาล

(4) ประสานงานกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาลเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์

ทรัพย์ และ เจ้าหน้าที่หรือหน่ยวงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีตามคำพิพากษาของศาล

(5) ดำเนินการเพื่อแก้ต่างคดีอาญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย

ซึ่งเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของกรมประมง

(6) ประสานและติดตามผลการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมประมง

(7) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

(8) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครตาม

กฎหมายว่าด้วยการประมง

(9) ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย