(1) ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับคดี

ปกครองตามที่ได้รับมอบหมายหรือรับเรื่องให้ดำเนินคดีปกครองซึ่งกรมประมงเป็นผู้ฟ้องคดีหรือ

ผู้ถูกฟ้องคดี ทำหน้าที่เป็นผู้แทนคดีปกครองของกรมประมง และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ติดต่อประสานงานกับศาลปกครอง พนักงานอัยการและพนักงานคดีปกครอง เพื่อดำเนินคดี

ปกครอง

(2) ดำเนินการมาตรการทางปกครอง ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) ดำเนินการบังคับทางปกครอง ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(4) ประสานและติดตามผลการดำเนินคดีปกครอง มาตรการทางปกครองและการบังคับทางปกครอง

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย