" ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดปราจีนบุรี "
***************************************************