หมวด ๒ การบริหารจัดการด้านประมง

( มาตรา ๑๒ - มาตรา ๒๙ )

*******************************************************

   ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

   มาตรา ๒๕(๒)


 กลับ <<<                                                                                                                                           >>>ต่อไป