หมวด ๓ การทำประมงในน่านน้ำไทย

( มาตรา ๓๐ - มาตรา ๔๖ )

*******************************************************

    มาตรา ๓๑

    มาตรา ๓๒

    มาตรา ๓๓

    มาตรา ๓๕

    มาตรา ๓๖

กลับ <<<                                                                                                                                                       >>> ต่อไป