หมวด ๔ การทำประมงนอกน่านน้ำไทย

( มาตรา ๔๗ - มาตรา ๕๔ )

*******************************************************

    มาตรา ๕๐

        กลับ <<<                                                                                                                                              >>> ต่อไป