หมวด ๑ บททั่วไป

( มาตรา ๘ - มาตรา ๑๑ )

*******************************************************

    มาตรา ๑๐/๑ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เรือไร้สัญชาติทำการประมง


 กลับ <<<                                                                                                                                           >>>ต่อไป