ประกาศกรมประมง

ที่อาศัยอำนาจตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

*******************************************************


กลับ <<<                                                                                                                                      >>> ต่อไป