" ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดพะเยา "
***************************************************