" ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดสตูล "
***************************************************