" ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดชลบุรี  "
***************************************************