" ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดนครราชสีมา  "
***************************************************