" ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดสระแก้ว  "
***************************************************