" ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดกำแพงเพชร "
***************************************************