" ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดระยอง "
***************************************************