" ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดพิษณุโลก "
***************************************************