กองกฎหมาย มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยการประมง กฎหมายว่าด้วยสิทธิการประมง

ในเขตการประมงไทย กฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบกิจการแพปลา กฎหมายว่าด้วยการ

สงวนและ คุ้มครองสัตว์ป่า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการประมงทั้งในประเทศ และ

ระหว่างประเทศ

(๓) ปรับปรุง แก้ไข และยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคําสั่งต่างๆ

ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของกรมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และกฎหมายของประเทศและ

ระหว่างประเทศ รวมทั้งวินิจฉัยและเผยแพร่ ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการประมง และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา

งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของกรม

(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขต

กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

(๖) ให้คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานด้านกฎหมาย ข้อกําหนด สนธิสัญญา

หรือข้อตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรม

(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย