" ประกาศคณะกรรมการประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี"

  • ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงหอยทะเล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
     up 24/12/2562