ตารางเเสดงวงแหวนรอบคอบที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ที่ราคาอ้างอิง) ในงวดการจัดอันดับที่ 3

 ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้าง (จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ)

 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้าง (จัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล)
  

 ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้าง (จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ)
 

 ตารางเเสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งาน
ก่อสร้าง (จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ)

                                                                                                                             อ่านต่อ..............