กฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕

 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
............................................................................................................................................................................

 กฎกระทรวง

กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗)

- กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๒
............................................................................................................................................................................

 ระเบียบคณะกรรมการวัถุอันตราย

ระเบียบคณะกรรมการวัตถุอันตรายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติ
วัถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ พ.ศ. ๒๕๕๕
............................................................................................................................................................................

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กรมประมงรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๖๔


ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่กรมประมงมีอำนาจรับผิดชอบ

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ยกเว้นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕
ที่กรมประมงเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๓๘


ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การทำบัญชีรับจ่ายวัตถุอันตรายเมธิลโบรไมค์

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุ
อันตรายในส่วนของกรมประมง พ.ศ. ๒๕๓๕

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย การออกใบสำคัญและการต่อ
อายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ที่กรมประมงรับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๕๑
............................................................................................................................................................................

 ประกาศกรมประมง

ประกาศกรมประมง เรื่อง การแจ้งข้อเท็จจริงการนำเข้าหรือส่งออกซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (National Single Window) พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศกรมประมง เรื่อง ห้องปฏิบัติการที่ทำการตรวจวิเคราะห์วัตถุอันตรายหรือผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
เพื่อการขึ้นทะเบียน พ.ศ. ๒๕๖๒
............................................................................................................................................................................

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง วัตถุอันตราย ตาม " หมวด ๓ หน้าที่และความผิดทางแพ่ง "
พ.ศ. ๑๕๓๘

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดรายชื่อของวัตถุอันตรายที่กระบวนการผลิตและลักษณะ
ที่ก่อให้ให้เกิดอันตรายเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๓
............................................................................................................................................................................

 ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย

ประกาศมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย เรื่อง การขนส่งวัตถุอันตรายทางบก พ.ศ. ๒๕๔๕
............................................................................................................................................................................

 ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ
............................................................................................................................................................................