" กฎกระทรวง "

      มาตรา ๕ และ มาตรา ๖

     มาตรา ๖ และมาตรา ๗

    มาตรา ๖ และมาตรา ๓๗

    มาตรา ๖ และมาตรา ๖๔

    มาตรา ๖ และมาตรา ๗๖