การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอเรื่องเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง

ประกาศกรมประมง เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอเรื่องเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓ อ่าน...

บบสอบถามโครงการสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในการดำเนินการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง  

- เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง  

หมายเหตุ: ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓