การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอเรื่องเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการ
อนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง

๑. หลักการและสาระสำคัญความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่าง
ประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง

    ๑.๑ หลักการและสาระสำคัญความตกลงฯ
    ๑.๒ หลักการและสาระสำคัญความตกลงฯ (รายละเอียด)

๒. ความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศ โดยเรือประมง
ในทะเลหลวง

    ๒.๑ ความตกลงฯ (ฉบับภาษาไทย)
    ๒.๒ ความตกลงฯ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

๓. ทรัพยากรประมงในทะเลหลวง
    ๓.๑ ทรัพยากรในทะเลหลวง
    ๓.๒ ทรัพยากรประมงในทะเลหลวงในพื้นที่รับผิดชอบของ IOTC และ SIOFA
    ๓.๓ ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากในทะเลหลวง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

๔. มาตรการและแนวทางปฏิบัติที่ประเทศไทยดำเนินการในด้านที่เกี่ยวข้องกับความตกลง
    ๔.๑ ความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง(กรมเจ้าท่า)
    ๔.๒ มาตรการควบคุมการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ


หมายเหตุ: ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓