สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. ....

และ ร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

   ตามที่กรมประมงได้ประชาสัมพันธ์และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... จากคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

สามารถสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นได้ ดังนี้

๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... มีผู้ดาวน์โหลดและแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประมง (https://www4.fisheries.go.th/) จำนวน ๑๔๘ รายและจากการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด สามารถสรุปประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้อง และคำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น รวม ๒๓ ประเด็น ๑๗ มาตรา รายละเอียดปรากฎตามรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. ....

๒. ร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. .... มีผู้ดาวน์โหลดและแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนการประมงแห่งชาติ พ.ศ. .... ผ่านทางเว็บไซต์ของกรประมง (https://www4.fisheries.go.th/) จำนวน ๙๗ รายและจากการรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด จำนวน ๗๖ จังหวัด สามารถสรุปประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของผู้เกี่ยวข้อง และคำชี้แจงเหตุผลรายประเด็น รวม ๑๗ ประเด็น ๑๕ มาตรา รายละเอียดปรากฎตามรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....