(การรับฟังความคิดเห็นและสรุปผล)
ในการเสนอเรื่องเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และจัดการระหว่างประเทศ
โดยเรือประมงในทะเลหลวง

การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอเรื่องเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และจัดการ
ระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง
๑. หลักการและสาระสำคัญความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมง
ในทะเลหลวง
    ๑.๑ หลักการและสาระสำคัญความตกลงฯ
    ๑.๒ หลักการและสาระสำคัญความตกลงฯ (รายละเอียด)

๒. ความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศ โดยเรือประมงในทะเลหลวง
    ๒.๑ ความตกลงฯ (ฉบับภาษาไทย)
    ๒.๒ ความตกลงฯ (ฉบับภาษาอังกฤษ) 

๓. ทรัพยากรประมงในทะเลหลวง
    ๓.๑ ทรัพยากรในทะเลหลวง
    ๓.๒ ทรัพยากรประมงในทะเลหลวงในพื้นที่รับผิดชอบของ IOTC และ SIOFA
    ๓.๓ ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากในทะเลหลวง (กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

๔. มาตรการและแนวทางปฏิบัติที่ประเทศไทยดำเนินการในด้านที่เกี่ยวข้องกับความตกลง
    ๔.๑ ความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง
(กรมเจ้าท่า)

    ๔.๒ มาตรการควบคุมการทำประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

 หมายเหตุ: ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓


 

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นในการเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์และการจัดการระหว่างประเทศ โดยเรือประมงในทะเลหลวง

 

- ผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านการอภิปรายสาธารณะ รวม ๔ พื้นที่

 

 

ผลการรับฟังความคิดเห็นผ่านเครือข่ายสารสนเทศทางเว็บไซต์ 

 


หมายเหตุ: ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔