" ระเบียบกรมประมง "

ระเบียบกรมประมงที่อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

- ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคําขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรอง ผ่านอินเตอร์เน็ต
ของกรมประมง พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการมอบเข็มเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FW) พ.ศ. ๒๕๖๑

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการลงทะเบียนเข้าใช้ระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง พ.ศ. ๒๕๕


 

ระเบียบกรมประมงที่อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๑๑

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการกำหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการกับโรงงานที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้ำตามที่
กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการประมง

มาตรา ๗๕

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองการได้มาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการตรวจรับรองชนิดลักษณะ คุณภาพหรือแหล่ง
กำเนิดของสัตว์นำ้ใด การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดิน น้ำ สัตว์น้ำ ปัจจัยการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๙๐

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๔ 
(อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา ๙๐ (๖) แห่งพระราชก้าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

มาตรา ๙๓

ระเบียบกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบ วิธีการยื่นคำขอรับใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือการแปรรูป
สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบ วิธีการยื่นคำขอใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือ การแปรรูป
สัตว์น้ำ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
 (ยกเลิก)

ระเบียบกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบ วิธีการยื่นคำขอใบรับรองการจับสัตว์น้ำหรือใบรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือ การแปรรูป
สัตว์น้ำพ.ศ. ๒๕๕๘
 (ยกเลิก)

มาตรา ๑๐๒

ระเบียบกรมประมง เรื่อง การปฏิบัติการขอพนักงานเจ้าหน้าที่ในการค้น พ.ศ. ๒๕๕๙

มาตรา ๑๐๕

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(ปรับปรุงแอกสารแนบท้าย ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑)


 

ระเบียบกรมประมงที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

าตรา ๓๒

- ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองและการออกหนังสือรับรองชนิดสัตว์น้ำมีชีวิตเพื่อส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

- ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์น้้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการส่งตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง (กิจกรรม
พัฒนาอาชีพชุมชนประมง) พ.ศ. ๒๕๖๔  
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมายรับรอง และการอนุญาตจำหน่ายสินค้าประมงเพื่อการบริโภคผ่านเว็บไซต์ Fisheries
Shop (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ระเบียบกรมประมง เรื่องการขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่
เป็นอยู่ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกเครื่องหมาย และการอนุญาตจำหน่ายสินค้าประมงเพื่อการบริโภคผ่านเว็บไซต์ Fisheries shop
พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

- ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอและการออกใบรับรองมาตรฐานทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืนและการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน
พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนฟาร์มเพาะพันธ์สัตว์น้ำอันมิได้มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทยตามบัญชีแนบท้าย
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึงชนิดของสัตว์ป่าและพื้นป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบกรมประมง ว่าด้้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตั้งชื่อพันธ์สัตว์น้ำและไม้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนคอมพาร์ตเมนต์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักรพ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขอและการพิจารณาออกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอรับใบอนุญาต
ใช้เรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขายทอดตลาดเรือประมง พ.ศ. ๒๕๖๒  

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้สั่งยึดไว้ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจัดการของกลางที่เป็นเรือประมง เครื่องมือทำการประมง และสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำในคดีความผิด
ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งสัตวฺน้ำออกนอกราชอาณาจักร(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
(ยกเลิก)

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่
เป็นอยู่ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขออนุญาตทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้ผิดไปจากสภาพที่
เป็นอยู่ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขออนุญาตติดตั้ง วาง หรือสร้างเขื่อน ฝาย ทำนบ รั้ว สิ่งปลูกสร้าง เครื่องมือที่เป็นตาข่าย หรือเครื่องมือ
ทำการประมงอื่นใด หรือกระทำการใดในที่จับวัตว์น้ำอันเป็นการกั้นทางเดินของสัตว์น้ำ หรือเป็นอุปสรรคในการเจริญเติบโตของสัตว์น้ำ
พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบกรมประมง เรื่อง การขออนุญาตจับสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบกรมประมง เรื่อง แนวทางปฏิบัติกรณีตรวจพบการฝ่าฝืนกฎหมาย ของเรือประมงด้วยระบบติดตามเรือประมง (Vessel Monitoring System: VMS) พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๗ (ยกเลิก)

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจัดทำหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการประกาศรับรองให้ออกหนังสือกำกับการจำหน่วยสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบกรมประมง เรื่อง การออกใบรับรองมาตรฐานการจัดการฟาร์มเพาะลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม พ.ศ. ๒๕๕๘

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองการปฎิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี สำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (จี เอ พี) (ฉบับที่ ๓)

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (จี เอ พี) ฉบับที่ ๒
พ.ศ. ๒๕๕๖

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับการผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ (จี เอ พี) พ.ศ. ๒๕๕๓

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง พ.ศ. ๒๕๕๖

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอรับรองสุขอนามัยผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๔๗

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการออกใบรับรองสุขลักษณะ (GMP) และใบรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง ควบคุม
(HACCP) ในสถานประกอบการผลิตภัณฑ์ประมง พ.ศ. ๒๕๔๗


ระเบียบกรมประมงที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าสงวนและซากสัตว์ป่าสงวน การออกใบอนุญาตครอบครอง สัตว์ป่าสงวน
ชั่วคราว และการออกใบรับรองการครอบครองซากสัตว์ป่าสงวน สำหรับสัตว์ป่าสงวนชนิดวาฬบรูด้า (Balaenoptera edeni)
วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) เต่ามะเฟือง(Dermochelys coriacea) และปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการแจ้งการช่วยเหลือสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าคุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้และสัตว์ป่าควบคุม ที่ถูก
ทอดทิ้ง บาดเจ็บ ป่วย หรืออ่อนแอ พ.ศ. ๒๕๖๓ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการแจ้งการช่วยเหลือสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่า
คุ้มครองที่เพาะพันธุ์ได้และสัตว์ป่าควบคุม ที่ถูกทอดทิ้ง บาดเจ็บ ป่วย หรืออ่อนแอ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓