" ฝ่ายบริหารทั่วไป "

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ 

(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ

(3) ดำเนินการเกี่ยวกับงานแผนงาน / โครงการ งานบุคคล

(4) ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการทั่วไป

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย