" กลุ่มกฎหมายและระเบียบ "

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัย เผยแพร่ความรู้ และให้ความเห็นด้านกฎหมายเกี่ยวกับการประมง และ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) ปรับปรุง แก้ไข และยกร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

ของกรมให้สอดคล้องกับสภาวการณ์และกฎหมายของประเทศและระหว่างประเทศ

(3) เสนอแนะและดำเนินการพัฒนากฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย