ภารกิจกลุ่มกฎหมายระหว่างประเทศ

 

กฎหมายที่กรมประมงมีอำนาจหน้าที่

 

จรรยาบรรณในการทำการประมงอย่างรับผิดชอบ

ระบบออกใบอนุญาตทำการประมงของกรมประมง
(National Fisheries Permitting Regimes - Thailand)

การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอเรื่องเข้าเป็นภาคีความตกลงเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการอนุรักษ์
และจัดการระหว่างประเทศโดยเรือประมงในทะเลหลวง
  
 
 


 
 


 สนธิสัญญาอื่น ๆ