" กลุ่มคดีทั่วไป "

(1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีสิ่งแวดล้อม

(2) รวบรวมข้อมูล พยานหลักฐาน และสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญาตามที่ได้รับ

มอบหมายหรือรับเรื่องให้ดำเนินคดีซึ่งกรมประมงเป็นโจทก์หรือจำเลยหรือเป็นคู่ความในคดีให้ความเห็นในการ

ดำเนินคดีต่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ

(3) เบิกความเป็นพยานในศาล ทำความเห็นในการดำเนินคดีต่อพนักงานอัยการในแต่ละชั้นศาล

(4) ประสานงานกับพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ ศาลเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

และ เจ้าหน้าที่หรือหน่ยวงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับคดีตามคำพิพากษาของศาล

(5) ดำเนินการเพื่อแก้ต่างคดีอาญาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายซึ่งเป็น

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของกรมประมง

(6) ประสานและติดตามผลการดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีอื่น ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมประมง

(7) ดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

(8) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในเขตกรุงเทพมหานครตามกฎหมาย

ว่าด้วยการประมง

(9) ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย