" กลุ่มคดีปกครอง "

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครอง ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัย ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับคดีปกครองตามที่

ได้รับมอบหมายหรือรับเรื่องให้ดำเนินคดีปกครองซึ่งกรมประมงเป็นผู้ฟ้องคดีหรือผู้ถูกฟ้องคดี ทำหน้าที่เป็น

ผู้แทนคดีปกครองของกรมประมง และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดต่อประสานงานกับศาลปกครอง

พนักงานอัยการและพนักงานคดีปกครอง เพื่อดำเนินคดีปกครอง

(2) ดำเนินการมาตรการทางปกครอง ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(3) ดำเนินการบังคับทางปกครอง ตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(4) ประสานและติดตามผลการดำเนินคดีปกครอง มาตรการทางปกครองและการบังคับทางปกครอง

(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย