" กลุ่มนิติกรรมและสัญญา "

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วินิจฉัยและตอบปัญหาข้อกฎหมาย

ในการทำนิติกรรมสัญญา

(2) จัดทำนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมาย การมอบอำนาจและการปฏิบัติราชการของกรมประมง

(3) พิจารณาเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่จับสัตว์น้ำและการอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อสาธารณูปโภค และ

กิจการอื่น

(4) จดทะเบียนกรรมสิทธิ์ การเวนคืน การขอรับจดทะเบียน ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

(5) ร่าง ตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับการทำนิติกรรมและสัญญา

(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย