" คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "

 

  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๓๑๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนด
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
  up 05/01/2561  

  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๙๐๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนด
การประมง พ.ศ.๒๕๕๙
 up 15/12/2559 

  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๑๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒฺิในคณะกรรมการ
นโยบายการประมงแห่งชาติ
 up 04/03/2559

  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๑๙๔/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนด
การประมง พ.ศ.๒๕๕๘
 
up 13/01/2559 

  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๗/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนด
การประมง พ.ศ.๒๕๕๘
 up 13/01/2559