" ระเบียบกรมประมง " 
 

ระเบียบกรมประมงที่อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 ระเบียบกรมประมงที่อาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประมง

พ.ศ.๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     มาตรา ๑๑

     มาตรา ๗๕

     มาตรา ๙๓

    มาตรา ๑๐๒ วรรคสี่

     มาตรา ๑๐๕ (๒)

 

 ระเบียบกรมประมงที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     มาตรา ๓๒

 

 

 

 

ระเบียบกรมประมงที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสงวน

และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒