" ประกาศกระทรวงที่ยังบังคับใช้ตามมาตรา ๑๗๑ "

แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

" การประมงทะเล "

       กฎหมายควบคุมการทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำมีไข่

 

 

 กฎหมายควบคุมการทำการประมงด้วยเครื่องมืออวนลากอวนรุน

 ต่อหน้า 2 >>