" ประกาศกระทรวงที่ยังบังคับใช้ตามมาตรา ๑๗๑ "

แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

" การประมงทะเล (ต่อ) "

   กฎหมายควบคุมการทำการประมงด้วยเครื่องมือปลากะตักและอวนล้อมจับ

 

กฎหมายควบคุมการทำการประมงด้วยเครื่องมือคราดหอย

 

กฎหมายควบคุมการทำการประมงตามชนิดสัตว์น้ำ

 

กฎหมายควบคุมการทำการประมงประเภทอวนอื่นๆ

 

กฎหมายควบคุมการทำการประมงตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๔๙๐

 

 

กฎหมายควบคุมการทำประมงนอกน่านน้ำไทย

<< กลับไปหน้าแรก