" ประกาศกระทรวงที่ยังบังคับใช้ตามมาตรา ๑๗๑ "

แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

" การประมงน้ำจืด "

 

กฎหมายควบคุมการทำการประมงในฤดูสัตว์น้ำมีไข่
 

 

กฎหมายควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำจืดตามชนิดเครื่องมือ

 

 กฎหมายควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำจืดตามชนิดสัตว์น้ำ

 

กฎหมายควบคุมการทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารณประโยชน์

 

กฎหมายควบคุมการทำการประมงอื่นๆ

 

สรุปประกาศตามมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๔๙๐ ฯ