**  หมายเหตุุ ค้นหากฎหมายว่าด้วยการประมง กรุณาคลิกที่เมนู พระราชกำหนดการประมง ** 

**ขออภัยในความไม่สะดวก ขอบคุณค่ะ  ** 

 

 

" การดำเนินคดีและมาตรการทางปกครอง " 

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีและมาตรการทางปกครอง ตามพระราชกำหนด
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒)
  
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒


- ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินคดีและมาตการทางปกครอง ตามพระราชกำหนด
การประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  อ่าน.... 
  (ยกเลิกความในข้อ ๑๑)

- หนังสือสั่งยึดเครื่องมือทำการประมง สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และกักเรือประมง  อ่าน.... 

 update 25-5-61

- แผนผังการดำเนินมาตรการทางปกครองตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  อ่าน....

- บันทึกถ้อยคำ  อ่าน....

- ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการจัดการกับสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เครื่องมือทำการประมง และเรือ

ประมง ในคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘  อ่าน.... up 20/12/2559

- แบบหนังสือเพิกถอนคำสั่งยึดเครื่องมือทำการประมง สัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และกักเรือประมง อ่าน....