" การเปรียบเทียบ " 

           -  คำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายกรณีการกระทำกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท

           -  คำอธิบายความผิดกรรมเดียวและหลายกรรม อ่าน...