" ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "

ที่อาศัยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๖๐

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทของเรือสนับสนุนการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  up 28/06/2561 

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการดำเนินการกรณีเรือมีขนาดเรือแตกต่างจาก
ใบอนุญาตให้ทำการประมง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
 up  15/12/2560 

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการดำเนินการกรณีเรือมีขนาดเรือแตกต่างจาก
ใบอนุญาตให้ทำการประมง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
 up 17/11/60 

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการดำเนินการกรณีเรือมีขนาดเรือแตกต่างจาก
ใบอนุญาตให้ทำการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 up 17/11/60 

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการดำเนินการกรณีเรือมีขนาดเรือแตกต่างจาก
ใบอนุญาตให้ทำการประมง พ.ศ. ๒๕๖๐
 up 17/11/60  (ยกเลิก)

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ความคุ้มครองความปลอดภัยและการช่วยเหลือด้านการเงิน
และด้านอื่นที่เกียวข้องในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิด
กฎหมายขาดการรายงานและควบคุมถูกดำเนินคดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
 
up 30/10/60 

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทของเรือสนับสนุนการประมง (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 up 02/10/2560  

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทของเรือสนับสนุนการประมง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
up 23/06/2560

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การคุ้มครองความปลอดภัย และการช่วยเหลือด้านการเงินและด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ถูกดำเนินคดี พ.ศ. ๒๕๖๐ up 29/05/2560

 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการดำเนินการกรณีเรือมีขนาดเรือแตกต่างจากใบอนุญาตให้ทำการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐  up 27/04/2560