..................................................................................................


ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน ๖ กษ-๖๖๖๕ กทม. จำนวน ๑ คัน

>> ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ
>> ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)
>> ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ
>> ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน ๕ฬ-๗๕๑๑ กทม. จำนวน ๑ คัน
>> ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างตรวจสภาพรถยนต์หมายเลขทะเบียน
๕ฬ-๗๕๑๑ กทม. จำนวน ๑ คัน
>> ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๑ รายการ วัสดุงาน
บ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ วัสดุยานพาหนะ
จำนวน ๓ รายการ และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
>> ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง
>> ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 ระกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ
>> ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน
๖กษ-๖๖๖๕ กทม. จำนวน ๑ ลูก
>> ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการคนพิการเพื่อช่วยสนับสนุนงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ งาน
>> ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการด้านกฎหมายเพื่อจัดทำร่าง
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ตอบข้อหารือด้านกฎหมาย จำนวน ๑ งาน

>> ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ
>> ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง
>> ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ
>> ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระ
สำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒)
>> ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างเหมาขับรถยนต์ที่กลุ่มคดีปกครอง
กองกฎหมาย จำนวน ๑ งาน

>> ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างเหมาขับรถยนต์ที่กลุ่มกฎหมายและระเบียบกองกฎหมาย จำนวน ๑ งาน
>> ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่
ที่กองกฎหมาย จำนวน ๑ งาน

>> ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมายเพื่อตรวจสอบ
เอกสารพยานหลักฐานที่ส่งมายังกองกฎหมายเพื่อใช้ประกอบการพิารณาทางปกครอง
จำนวน ๑ งาน

>> ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมายเพื่อจัดทำ
สำนวนเพื่อเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามมติของคณะกรรมการเปรียบเทียบ
จำนวน ๑ งาน

>> ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมายเพื่อติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพื่ออให้ได้ข้อมูลสำหรับประกอบการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง
ทางปกครอง จำนวน ๑ งาน

>> ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมายเพื่อติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้ได้ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำคำฟ้อง คำให้การ คัดค้าน
คำให้การ คำอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ในคดีปกครอง จำนวน ๑ งาน

>> ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล จำนวน ๑ งาน
>> ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการบริการงานธุรการ จำนวน ๑ งาน
>> ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมาย
จำนวน ๑ รายการ

>> ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง
>> ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

                                                                                           อ่านต่อ .........


 ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองกฎหมาย
 up 3/5/2561 

 ประกาศกองกฎหมาย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนิติกร
 up 20/04/2561  

 ประกาศกองกฎหมาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนิติกร
 up 04/04/2561  

 ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร สังกัดกองกฎหมาย ตั้งแต่งวันที่ ๒๖ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
[อ่านรายละเอียด] [ตัวอย่างใบรับรองแพทย์] up 19/3/2561  

 ประกาศกรมประมง เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ up 19/2/2561

 

 

 

 

 

 

กองกฎหมาย กรมประมง เลขที่ ๕๐ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

โทร. / โทรสาร ๐๒-๕๖๑-๒๙๒๘  , ๐๒-๙๔๐-๖๕๕๕