..................................................................................................


 จ้างบำรุงรักษาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลคดีความผิดตามพระราชกำหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘  จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 จัดซื้อเลขทะเบียนลิขสิทธิ์ (Licenses) สำหรับใช้ในการประชุมทางออนไลน์
โปรแกรมzoom meeting จำนวน ๑ ลิขสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
>> ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน ๖กษ-๖๖๖๕ กทม.

>> ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ วัสดุ
งานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ และวัสดุ
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ

>> ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง
>> ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการด้านกฎหมายเพื่อติดต่อประสาน
งานกับเจ้าหน้าที่เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับประกอบพิจารณาอุธรณ์คำสั่งทางปกครอง จำนวน ๑ งาน

>> ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมายเพื่อติดต่อ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้ได้ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำคำฟ้อง คำให้การ คัดค้าน
คำให้การ คำอุทธรณ์ คำแก้อุทธรณ์ในคดีปกครอง จำนวน ๑ งาน

>> ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมาย จำนวน ๑ งาน
>> ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมายเพื่อจัดทำสำนวนเพื่อเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามมติของคณะกรรมการเปรียบเทียบ จำนวน ๑ งาน
>> ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมายเพื่อตรวจสอบ
เอกสารพยานหลักฐานที่ส่งมายังกองกฎหมายเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาทางปกครอง
จำนวน ๑ งาน

>> ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการงานด้านกฎหมายเพื่อจัดทำร่าง
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ตอบข้อหารือด้านกฎหมาย จำนวน ๑ งาน

>> ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการคนพิการเพื่อช่วยสนับสนุนงาน
ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ งาน

>> ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล จำนวน ๑ งาน
>> ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบริการงานธุรการ จำนวน ๑ งาน
>> ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างเหมาขับรถยนต์ที่กลุ่มคดีปกครอง
กองกฎหมาย จำนวน ๑ งาน

>> ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ที่กลุ่มกฎหมายและระเบียบ กองกฎหมาย จำนวน ๑ งาน
>> ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ที่กลุ่มกฎหมายและระเบียบ กองกฎหมาย จำนวน ๑ งาน
>> ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสถานที่
กองกฎหมาย จำนวน ๑ งาน

>> ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง
>> ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ
>> ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ
>> ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน ๖ กษ-๖๖๖๕ กทม. จำนวน ๑ คัน

>> ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ รายการ
>> ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

                                                                                           อ่านต่อ .........


 ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สังกัดกองกฎหมาย
 up 3/5/2561 

 ประกาศกองกฎหมาย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนิติกร
 up 20/04/2561  

 ประกาศกองกฎหมาย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนิติกร
 up 04/04/2561  

 ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร สังกัดกองกฎหมาย ตั้งแต่งวันที่ ๒๖ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 
[อ่านรายละเอียด] [ตัวอย่างใบรับรองแพทย์] up 19/3/2561  

 ประกาศกรมประมง เรื่องบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ up 19/2/2561

 

 

 

 

 

 

กองกฎหมาย กรมประมง เลขที่ ๕๐ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

โทร. / โทรสาร ๐๒-๕๖๑-๒๙๒๘  , ๐๒-๙๔๐-๖๕๕๕