เชื่อมโยงไปยังห้องสมุดกรมต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน