เชื่อมโยงไปยังห้องสมุดกรมต่างๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
   
ห้องสมุดกรมส่งเสริมการเกษตร
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาที่ดิน
   
  เชื่อมโยงไปยังห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
   
  เชื่อมโยงไปยังห้องสมุดหน่วยงานอื่นๆ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)