กระดานข่าว Download กฎหมายและระเบียบ ผู้บริหาร ติดต่อ


 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
พระราชบัญญัติ
 
พระราชบัญญัติเรือไทย
พระราชบัญญัติการกักเรือ
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ
พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
 
พระราชกำหนด
 
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
 
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2537) (ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง**)
กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2537) (ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง***)
กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2537) (ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง*)
กฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2540) (ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง*)
กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2543) (ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวง**)
 
ประกาศกระทรวง
   
อื่นๆ
    ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือลอบปูที่มีขนาดช่องตาท้องลอบต่ำกว่า 2.5 นิ้วทำการประมง (4 ก.ค. 2554)
  ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณะประโชยน์ ในบริเวณแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง อ่างเก็บน้ำ และลำน้ำสาขา ทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร พ.ศ.2554 (20 มิ.ย. 2554)
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนำเข้าหรือส่งออก ลงวันที่ 18 พ.ย. 2553 (25 เม.ย. 2554)
  ระบุชื่อวัตถุเป็นพิษ ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490

 
กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
ประกาศกรมประมง
 

ประกาศกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ (5 ต.ค. 2554)
 

 

เรื่องกำหนดแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต คำขอรับโอนใบอนุญาต คำขอใบแทนใบอนุญาตตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า สงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง การครอบครองและการนำเคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครอง และซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และการค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง (24 ม.ค. 2554)
 
 
 
ระเบียบกรมประมง
 
  ว่าด้วยการขอและการออกอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือในพิกัดทำการประมง พ.ศ.2554 (22 มี.ค. 2554)
  ว่าด้วยการขออนุญาตและจดทะเบียนผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ พ.ศ. 2553 (1 ธ.ค. 2553)
 
ว่าด้วยการยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองชนิดสัตว์น้ำที่มิได้อยู่ในบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ (9 ก.ย. 2554)
   

 

 


ส่วนอนุญาตและกำหนดมาตรการประมง อาคารสำนักบริหารจัดการด้านการประมง (สจป.) กรมประมง
เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02-579-9767 หรือ 02-562-0600 ต่อ 2103, 2101 โทรสาร 02-561-4689
E-mail : citesdof@yahoo.com