18. พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า

 

พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522

 

ประกาศ

 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 41) พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2530

 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2522) ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523

 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2524) ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2524

 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักร (ฉบับที่ 46) พ.ศ. 2531 ลงวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2531

 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า สัตว์น้ำซากของ สัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำหรือซากของสัตว์น้ำออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2549

 

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งปลาทะเลสวยงามที่มีชีวิตออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2549