1. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490

 

 

 

พระราชกฤษฎีกา

 

พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำมาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490

 

พระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฏีกากำหนดท้องที่ยกเว้นการเก็บเงินอากรตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 และยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 241 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 พ.ศ. 2522

 

พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมงการค้าสินค้าสัตว์น้ำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ มาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528

 

พระราชกฤษฎีการะบุสัตว์น้ำและลักษณะของสัตว์น้ำที่มีอันตรายบางชนิดที่ห้ามมิให้มีไว้ในครอบครอง นำเข้ามาใน ราชอาณาจักรหรือนำไปปล่อยในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ. 2530

 

พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมงการค้าสินค้าสัตว์น้ำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ มาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2531

 

พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมงการค้าสินค้าสัตว์น้ำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ มาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534

 

พระราชกฤษฎีการะบุสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำบางชนิดที่ห้ามมิให้มีไว้ในครอบครองเพื่อการค้า พ.ศ. 2535

 

พระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2536

 

พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมงการค้าสินค้าสัตว์น้ำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ มาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546

 

พระราชกฤษฎีกาห้ามมิให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547

 

พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมงการค้าสินค้าสัตว์น้ำผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ มาจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550

 

 

 

 

กฏกระทรวง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามมิให้ทำการประมงเต่าทะเลและกระทะเลทุกชนิด รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ำ ดังกล่าวแล้ว ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2490

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามให้เครื่องมือ "อวนลอย" หรือ "ข่ายลอย" ทำการประมงในลำแม่น้ำเจ้าพระยาใน เขตท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2491

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามมิให้ทำการประมงปลาพยูร ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2504

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามมิให้ใช้อวนและเครื่องมือบางชนิดทำการประมงในลำคลอง ลำธาร ลำห้วย ลำกระโดง ลำราง และลำคู หรือ "บ่อหลา" ซึ่งเป็นที่จับสัตว์น้ำประเภทที่สาธารณประโยชน์ ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2505

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดฤดูปลามีไข่และกำหนดชนิด ขนาด และวิธีการใช้เครื่องมือทำการประมง ลงวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2507

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงในทะเลสาบ จังหวัดสงขลา และจังหวัดพัทลุง ลงวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2515

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมือคราดที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงหอยชนิดสองฝา ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามมิให้ใช้เครื่องมืออวนรังและเฝือกรังทำการประมง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมือคราดที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงหอยชนิดสองฝา ในท้องที่จังหวัดสมุทรสาคร ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2518

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามใช้อวนลากมีถุงและอวนรุนทำการประมงในท้องที่จังหวัดชลบุร ีลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2518

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลใดทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2518

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามทำการประมงในบริเวณรอบ ๆ เกาะเต่าและเกาะหางเต่าจังหวัด สุราษฎร์ธานี ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2519

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือโพงพางทำการประมงในทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุง ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2519

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมิให้ทำการประมงสัตว์น้ำชนิดหนึ่งชนิดใด โดยเด็ดขาด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2521 ลงวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2521

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้อวนทุกชนิดหรือเครื่องมือที่มีลักษณะและวิธีการใช้คล้ายคลึงกันทำ การประมงในหนอง บึง และอ่างเก็บน้ำทุกแห่งทั่วราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2521 ลงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2521

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือโพงพาง รั้วไซมาน หรือกั้นซูรั้วไซมาน ลี่ หรือเครื่องมือที่มี ลักษณะและวิธีการใช้คล้ายคลึงกัน ทำการประมง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2521) ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2521

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมงในแม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง และ อ่างเก็บน้ำ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2521 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2521

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้ใช้เครื่องมืออวนลากหรืออวนรุนที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์ทำการประมง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2523) ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2523

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2523

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้อวนหรือเครื่องมือชนิดหนึ่งชนิดใดสำหรับทำการประมงหมึก โดยใช้ไฟฟ้าล่อ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2524

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือชนิดหนึ่งชนิดใดทำการประมงแมงดาทะเลในฤดูวางไข่ ในบริเวณอ่าวพังงา ท้องที่อำเภอเมืองพัทงา อำเภอตะกั่วทุ่ง อำเภอทับปุด และกิ่งอำเภอเกาะยาวโดยเด็ดขาด ลงวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2525

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือที่ใช้สำหรับดูดแร่ หรือเครื่องมือที่มีลักษณะหรือวิธีการ ใช้คล้ายคลึงกันทำการประมง ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2525

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามทำการประมงปูมีไข่นอกกระดอง ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2526

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนล้อมจับทุกชนิด ทุกประเภท ทุกขนาด ที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำการประมงในบริเวณพื้นที่ทะเลบางส่วนของจังหวัดตราด พ.ศ. 2528 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2528

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลาทีมีไข่ และวางไข่เลี้ยงลูกในท้องที่บางแห่งภายในระยะเวลาที่กำหนด พ.ศ. 2528 ลงวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2528

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามทำการประมงหอยแครง ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2528

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ระบุชื่อวัตถุเป็นวัตถุมีพิษ ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง เงื่อนไขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการอนุญาตให้ ทำการประมงหรือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ประเภทที่สาธารณประโยชน์ ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2533

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาด ชนิด และจำนวนของเครื่องมือคราดหอยที่ใช้ประกอบกับเรือกล ที่อนุญาตให้ใช้ทำการประมงและกำหนดให้ใช้เครื่องมือคราดหอยที่ใช้ประกอบกับเรือกลที่มีขนาด ชนิด และจำนวนเกิน กำหนดทำการประมงโดยเด็ดขาด ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2533

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามทำการประมงปลาโลมา ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2533

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามทำการประมงปลาบึก ในแม่น้ำโขง ลงวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2533

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนล้อมจับที่มีขนาดช่องตาเล็กกว่า 2.5 เซนติเมตร ทำการประมงในเวลากลางคืน ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลาที่มีไข่และวางไข่เลี้ยงลูกในท้องที่บางแห่ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนล้อมจับทำการประมงในทะเลสาบสงขลา ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537) ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้ติดเครื่องมือแยกเต่าทะเลในเครื่องมืออวนลากกุ้งทำการประมงใน ที่จับสัตวฺน้ำ ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2539

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมงในที่จับสัตว์น้ำในพื้นที่ที่มีแหล่งปะการัง กองหินในทะล หรือแหล่งปะการังเทียม ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนทำการประมงในอ่าวพังงา ลงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2541

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิดทำการประมงในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ภายในระยะเวลาที่กำหนด ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2542

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดช่องตาอวนในการทำการประมงปลากะตัก ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดให้ใช้เครื่องมือทำการประมงอย่างหนึ่งอย่างใดในที่จับสัตว์น้ำ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามทำการประมงปลาฉลามวาฬ ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2543

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดขนาดช่องตาอวนที่ใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำการประมง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2543

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ให้ผู้มีอาชีพประกอบกิจการเลี้ยงกุ้งทะเลมาจดทะเบียนและขออนุญาตต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2543

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกเขตห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมงในท้องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชุมพร เพื่อฟื้นฟูสภาวะการประมงที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากพายุไต้ฝุ่นเกย์ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมิให้ใช้เครื่องมืออวนช้อนหรืออวนยก อวนครอบปลากะตักซึ่งใช้ประกอบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในท้องทะเลบางพื้นที่ และกำหนดขนาดช่องตาอวนที่ใช้ประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำการประมงปลากะตัก พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2544

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมือคราดที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมงหอยชนิดสองฝาในบริเวณพื้นที่ที่กำหนด ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2547

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมง ในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดกระบี่ ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2550

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมง ในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมง ในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดตรัง ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2550

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมง ในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดระยอง ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2551

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมง ในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดนราธิวาส ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2551

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้ประกอบเรือยนต์ทำการประมง ในที่จับสัตว์น้ำบางแห่งของจังหวัดปัตตานี ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2551

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลากและอวนรุนที่ใช้กับเรือยนต์ทำการประมง ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ห้ามทำการประมงปลาเสือตอ ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553

 

 

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่ผู้นำจับผู้กระทำผิดต่อกฎหมายว่าด้วยการประมง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2530

 

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2490

 

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 166/2553 เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2553

 

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 475/2552 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2552

 

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 458/2547 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2547

 

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 408/2546 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2546

 

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 582/2537 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2537

 

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 156/2528 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2528

 

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 262/2527 เรื่อง แต่งตั้งพนักงาน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2527

 

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 456/2527 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็น พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527

 

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 258/2522 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2490 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2522

 

 

ประกาศจังหวัด

 

ประกาศจังหวัดตรัง เรื่อง กำหนดห้ามใช้เครื่องมือประมงบางชนิดทำการประมงในบริเวณแหล่งหญ้าทะเล ภายในพื้นที่กำหนด ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2535

 

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่อง กำหนดห้ามมิใช้เครื่องมืออวนลากคานถ่างหรืออวนลากแขกที่ใช้ประกอบกับเรือยนต ์ทำการประมงในท้องที่จังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2542

 

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมงในท้องที่บางแห่งของ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2542

 

ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง กำหนดเขตห้ามใช้เครื่องมืออวนลาก อวนรุน และคราดหอยทำการประมงในบริเวณช่อง เกาะช้าง จังหวัดตราด พ.ศ. 2543 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2543

 

ประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง ห้ามทำการประมงปลากะโห้ (Catlocarpio siamensis) ในเขตสมุทรสงครามลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545