4. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

 

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546

 

กฎกระทรวง

 

กฏกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2537

 

กฏกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 

กฏกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 

กฏกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

 

กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2546

 

กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ พ.ศ. 2546

 

กฎกระทรวงกำหนดแบบและวิธีการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองและซาก ของสัตว์ป่าคุ้มครอง การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว และการออกใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2550

 

กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบรับรอง พ.ศ. 2550

 

กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบ อนุญาตในการเพาะพันธุ์สัตว์ป่าสงวนหรือคุ้มครองการครอบครองและการนำ เคลื่อนที่เพื่อการค้าซึ่งสัตว์ป่าคุ้มครองและซากของสัตว์ป่าคุ้มครองและการค้า สัตว์ป่าคุ้มครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครองและผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่า คุ้มครอง พ.ศ. 2551

 

 

ประกาศ

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง ตั้งด่านตรวจสัตว์ป่าตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549

 

ประกาศกรมประมง เรื่อง การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซาก ของสัตว์ป่า รวมทั้งการแจ้งและการอนุญาตให้นำสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านตรวจสัตว์ป่าตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541

 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดรายละเอียดบัญชีรับ และจำหน่ายสัตว์ป่าซากของสัตว์ป่า หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซาก ของสัตว์ป่ารวมทั้งกำหนดแบบบัญชี สถิติ ที่ผู้รับใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ต้องจัดทำตาม กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2541

 

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดแบบบัญชีแสดงชนิดและจำนวนสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำรวมทั้งหลักเกณฑ์การแจ้งข้อมูล เกี่ยวกับสัตว์ป่าที่เป็นสัตว์น้ำที่ผู้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า ต้องจังทำและยื่นหรือแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๗)ออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541

 

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง กำหนดชนิดสัตว์ป่าและซากของสัตว์ป่าที่ห้ามนำเข้าหรือ ส่งออก ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2548

 

 

ระเบียบ

 

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541

 

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำที่ตกเป็นของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2541

 

ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์ที่ ทำจากซากของสัตว์ป่าซึ่งเป็นสัตว์น้ำ พ.ศ. 2541 ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2541

 

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยการอนุญาตให้ทางราชการกระทำการล่า เพาะพันธุ์ครอบครอง นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่าน ซึ่งสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า การเก็บ ทำอันตราย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งรักของสัตว์ป่า และการเรียกเก็บและชำระค่าใช้จ่าย ค่าบริการหรือค่าตอบแทนและราคาสัตว์ป่า พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2540

 

 

คำสั่ง

 

คำสั่งกรมประมง ที่ 1187/2538 เรื่อง การมอบอำนาจใบอนุญาตใบรับรอง และเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมตาม พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2535